၂၀၁၈ အေစာပုိင္းမွာ Mytel အမည္ရွိ ဆင္းကဒ္မ်ားကုိ ျဖန္႔ခ်ီမည္

ႏုိင္ငံရဲ႕ စတုတၳေျမာက္ မုိဘုိင္းဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာအျဖစ္ ျပည္တြင္းကုမၸဏီေတြနဲ႔ ဖက္စပ္လုပ္ကုိင္ခြင့္ လုိင္စင္ကုိ ဒီႏွစ္အေစာပုိင္းမွာ ရရွိထားတဲ့ ဗီယက္နမ္ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနပုိင္ Viettel-ဗီယက္တဲ(လ)ဟာ သူတုိ႔ရဲ႕ ဆက္သြယ္ ေရး၀န္ေဆာင္မႈေတြကုိ ေရွ႕ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အေစာပုိင္းမွာ ေပးသြားမယ္လုိ႔ ဗီယက္တဲ(လ) ကမၻာလုံးဆုိင္ရာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈရဲ႕ ဒုတိယအေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ငုယင္ သီငုိင္က ေျပာပါတယ္။

Mytel ဆုိတဲ့ အမည္နဲ႔ ျဖန္႔ခ်ီမယ့္ ဆင္းကဒ္ေတြကုိ ကခ်င္ျပည္နယ္နဲ႔ ခ်င္းျပည္နယ္လုိ ေ၀းလံတဲ့ေဒသေတြနဲ႔ ေက်းလက္ ေဒသေတြကုိ ဦးတည္ျဖန္႔က်က္သြားဖုိ႔ ရည္ရြယ္ထားတာျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံ့လူဥိီးေရရဲ႕ ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ကုိ လႊမ္းျခံဳေပးႏုိင္ မယ္လုိ႔ပါ ငုယင္သီငုိင္က ဆုိထားပါတယ္။

ဗီယက္တဲ(လ)အေနနဲ႔ ႏုိင္ငံအတြင္း ဆက္သြယ္ေရးတာ၀ါတုိင္းေပါင္း ၅၀၀၀ ေက်ာ္ကုိ တည္ေဆာက္သြားမွာျဖစ္ၿပီး ၀န္ထမ္းခန္႔ထားမႈအပုိင္းအေနနဲ႔လည္း ျပည္တြင္း၀န္ထမ္းေပါင္း ၃၀၀၀ ေက်ာ္ကုိ အလုပ္အကိုင္ေပးသြားမွာ ျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ဖုန္းေခၚဆုိမႈေစ်းႏႈန္းေတြအေနနဲ႔ကေတာ့ လက္ရွိျပည္တြင္းက မုိဘုိင္းေအာ္ပေရတာေတြရဲ႕ ေကာက္ခံေနတဲ့ ေစ်းႏႈန္းနီးပါး ျဖစ္မွာျဖစ္ၿပီး   ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈကေတာ့ ၀န္ေဆာင္မႈအရည္အေသြးအပိုင္းသာလြန္မႈျဖစ္တယ္လုိ႔ ဒုတိယ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ငုယင္သီငုိင္က ေျပာပါတယ္။