နာမည္ေက်ာ္ ေရျပာအုိင္ရွိတဲ့ ရြာငံက အလုပ္အကုိင္အေၾကာင္း

ေကာ္ဖီစုိက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္မႈမွာ နာမည္ရလာေနတဲ့ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပုိင္း ရြာငံေဒသက ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးလာမႈနဲ႔ ေကာ္ဖီထုတ္လုပ္တဲ့ လုပ္ငန္းခြင္မွာ အလုပ္လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိေနတဲ့ ေဒသခံလုပ္သားေတြရဲ႕ စကားသံကုိ နားေထာင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ မထက္ထက္ေအာင္က ေျပာျပထားပါတယ္