၂၀၁၈ အာဆီယံစီးပြားေရးအသုိက္အ၀န္းအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနၿပီလား

အရင္အစုိးရလက္ထက္မွာ ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑အတြင္း စုိးရိမ္မႈနဲ႔ အခြင့္အလမ္း ၂ရပ္အေနနဲ႕ လူေျပာ မ်ားခဲ့တဲ့ အေၾကာင္းတစ္ခုရွိပါတယ္။ အာဆီယံစီးပြားေရးအသုိက္အ၀န္း-AEC မွာ ႏုိင္ငံတကာရဲ႕ လြတ္လပ္စြာကုန္စည္ စီးဆင္းမႈေတြကုိ အာဆီယံတစ္ေျပးညီစံႏႈန္းထားေတြအတုိင္း လုပ္ကုိင္သြားၾကမယ္ဆုိၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေလာက္ကတည္းက ျမန္မာႏုိင္ငံအေနနဲ႔ အာဆီယံစီးပြားေရးအသုိက္အ၀န္းကုိ ၀င္ေရာက္ဖုိ႔ ရွိခဲ့တယ္ဆုိေပမယ့္ လုိအပ္ခ်က္ေတြရွိတာေၾကာင့္ ေႏွာင့္ေႏွးခဲ့ရပါတယ္။ အခုေတာ့ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္မွာ အာဆီယံစီးပြားေရးအသိုက္အ၀န္းကုိ အမွန္တကယ္၀င္ေရာက္ႏုိင္ပါ့မလားဆုိတဲ့ ေမးခြန္း ထပ္ရွိလာျပန္ပါတယ္။ မ႐ႈမ၀ေအာင္က တင္ဆက္ေပးထားပါတယ္။