ျမန္မာ့ရုိးရာလက္ေဝွ႔

ျမန္မာ့ရုိးရာလက္ေဝွ႔ဆိုတာ ႀကိဳးဝိုင္းထဲမွာ ထိုးသတ္တဲ့ ကစားနည္းလား။