ေတာင္သူမ်ား င႐ုတ္ပင္ စနစ္တက် စိုက္ပ်ိဳးေရး

င႐ုတ္ပင္ရဲ႕ မူရင္းေဒသက ေတာင္အေမရိကတုိက္ ဘရာဇီးႏုိင္ငံကပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

စုိက္ပ်ိဳးခ်ိန္ကုိ မူတည္ၿပီးေတာ့ မုိးင႐ုတ္နဲ႔ ေဆာင္းင႐ုတ္ဆုိၿပီး ႏွစ္မ်ိဳး ေခၚေဝၚၾကပါတယ္။ ေဆာင္းင႐ုတ္မွာေတာ့ ကုန္းင႐ုတ္နဲ႔ ကိုင္းင႐ုတ္ဆုိၿပီးေတာ့လည္း ႏွစ္မ်ိဳးရွိျပန္ပါတယ္။

င႐ုတ္ပင္က ေျမအမ်ိဳးအစားမေရြး စုိက္ပ်ိဳးႏုိင္ပါတယ္။ ႏံုးတင္ေျမႏုကၽြန္းေတြမွာဆုိရင္ေတာ့ င႐ုတ္စုိက္ပ်ိဳးရန္ အေကာင္းဆံုးပဲျဖစ္ပါတယ္။ င႐ုတ္ပင္က အပူပုိင္း စြတ္္စိုတာကုိ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ၿပီးေတာ့ ေရဝပ္ျခင္းကုိ မႏွစ္သက္ပါဘူး။

ငရုတ္ပင္စုိက္ပ်ိဳးရန္အတြက္က ပထမဦးစြာ ပ်ိဳးေထာင္ရန္ လုိအပ္ပါတယ္။ ပ်ိဳးခင္းေျမကုိ ထယ္တစ္စပ္္ ထြန္ရွစ္စပ္ ေမႊၿပီးေတာ့ ၾကမ္းတုံးတုိက္ေပးဖုိ႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ၿပီးရင္ေတာ့ အနံသံုးေပ အျမင့္ေျခာက္လက္မရွိတဲ့ ပ်ိဳးေပါင္္ေတြကုိ ျပဳလုပ္ေပးရမွာပါ။ တစ္ေပါင္နဲ႔တစ္ေပါင္ကုိေတာ့ လူသြားလမ္း တစ္ေပခန္႔ ျခားထားေပးရမွာပါ။

ပ်ိဳးေပါင္္ေတြေပၚမွာ ႏြားေခ်းမႈန္႔ ေျမေဆြးမႈန္႔ေတြကုိ စကာခ်ၿပီးေတာ့ ပ်ိဳးေပါင္ေျမနဲ႔ သမေအာင္ ေရာၿပီး ေမႊေပးရမွာပါ။ င႐ုတ္ေစ့မ်ားကုိေတာ့ အဝတ္ပါးပါးနဲ႔ ထုတ္ၿပီး တစ္ညခန္႔ ေရစိမ္ထားၿပီးမွ က်ဲေပးရမွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ပ်ိဳးေပါင္္မ်ားအေပၚမွာ င႐ုတ္ကုိ က်ဲၿပီးတဲ့ေနာက္ပိုင္းမွာ ေျမမႈန္႔ ပါးပါးေလး ဖုန္းၿပီးေတာ့ အေပၚက ေကာက္႐ိုး အုပ္ထားေပးရမွာပါ။

ပ်ိဳးခင္းကုိ ေရသင့္႐ံု မွန္မွန္ေလာင္းေပးရမွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ င႐ုတ္ပင္မ်ားကေတာ့ ရက္ ၄၀ သားနဲ႔ ၅၀ ရက္သားမွာ စုိက္ခင္းကုိ ေျပာင္းေရႊ႕စုိက္ေပးရမွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ င႐ုတ္ပင္စိုက္မယ့္ စုိက္ပ်ိဳးေျမကိုေတာ့ ထယ္တစ္စပ္္ ထြန္ႏွစ္စပ္ ဝင္ရမွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ေျမၾသဇာေကာင္းတဲ့ ေျမကလြဲၿပီး က်န္တဲ့ေျမမ်ားမွာဆုိရင္ေတာ့ တစ္ဧကကုိ ႏြားေခ်း လွည္း အစီး ၂၀ မွ ၂၅ စီး ယူတီယာ ၁၀ ပိႆ တီစူပါ ၅ ပိႆ ပိုတက္ ၄ ပိႆခန္႔ကို ေရာယွက္ၿပီးေတာ့ သမေအာင္ ထြန္နဲ႔ ေမႊေပးရမွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။