ကရင္ဒံုးအကနဲ႔ ကရင့္ရိုးရာပဲြေတာ္မ်ား

ကရင္ျပည္နယ္မွာ ကရင္ဒံုးကဟာ ကရင္တိုင္းရင္းသားေတြအတြက္ ထင္ရွားတဲ့အမွတ္လကၡဏာတစ္ခုဆိုတာကို အေတာ္မ်ားမ်ားသိၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား မသိေသးတာေတြ ရွိေနပါတယ္။ ကရင္ဒံုးအကဘယ္ႏွမ်ဳိးရွိသလဲ ... မယ္ဇလီဖူးဆန္ျပဳတ္ဆိုတာဘာလဲ ... အိမ္ေလာက္ႀကီးတဲ့မီးပံုးပ်ံကို လႊတ္တင္ၾကတဲ့ပဲြဟာဘာလဲ ... ဒါေတြကို Tasty Trip အဖဲြ႕က ရိုက္ကူးတင္ဆက္ေပးထားပါတယ္။