ကရင့္ရိုးရာ ယဥ္ေက်းမႈအေငြ႔အသက္ေတြနဲ႔ ဖိုးတေခတ္ရြာ

ကရင္တိုင္းရင္းသားတို႔ရဲ႕ ယဥ္ေက်းမႈကို အဆင့္ျမင့္ဆံုးေတြ႕ႏိုင္တဲ့ေနရာတစ္ခု... ကရင့္ရိုးရာေတြကို တစ္စုတစ္ေ၀းတည္း ေတြ႕ႏုိင္တဲ့ေနရာတစ္ခု... လူမႈကြန္ရက္မွာ အမ်ဳိးမ်ဳိးအဖံုဖံုေျပာေနၾကတဲ့ ေနရာေလးတစ္ခု ... ဒီလို ၀ိေသသေတြအမ်ားႀကီးနဲ႔ ဖူးတခီး (ျမန္မာလိုအေခၚ ဖိုးတေခတ္) ဆိုတဲ့ရြာကို Tasty Trip အဖဲြ႕သားေတြ ေရာက္လာပါတယ္။