မန္းေရႊစက္ေတာ္ဆီသို႔

မန္းေခ်ာင္းရဲ႕ယာဘက္မွာ တည္ရွိတဲ့ သစၥာဗႏၶေတာင္ေတာ္ေပၚမွာ အထက္စက္ေတာ္ရာတည္ရွိၿပီး ဒီေတာင္ေအာက္ဖက္ မန္းေခ်ာင္းရဲ႕ ၀ဲဘက္ကမ္းမွာေတာ့ ေအာက္စက္ေတာ္ရာ တည္ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း မန္းေခ်ာင္းအနီးက ေျခေတာ္ရာႏွစ္ဆူကို အစဲြျပဳလို႔ ဒီေနရာကို မန္းေရႊစက္ေတာ္လို႔ ေခၚတြင္ခဲ့ၾကပါတယ္။