တနသၤာရီရဲ႕ၿမိဳ႕ေတာ္ ထားဝယ္

ျမန္မာႏိုင္ငံေျမပံုေပၚမွာ ၾကည့္လိုက္ရင္ ေတာင္ဘက္ကို ရွည္ေမ်ာေမ်ာေလး ထိုးထြက္ေနတဲ့ ေနရာ ... ကၽြန္းစု ကၽြန္းဆြယ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၀န္းရံေနတဲ့ ေနရာ ... ေရသယံဇာတေတြ ၾကြယ္၀လွတဲ့ ေနရာ ... သဘာ၀အတိုင္း လွပေနဆဲျဖစ္တဲ့ ကမ္းေျခမ်ားစြာကို ပိုင္ဆိုင္ထားတဲ့ေနရာ ... ေရွးေရွးကတည္းက ပင္လယ္ဆိပ္ကမ္းအျဖစ္ အသံုးျပဳခဲ့တဲ့ေနရာ ... တမူထူးျခားတဲ့ ယဥ္ေက်းမႈေတြ၊ လူေနမႈပံုစံေတြ တည္ရွိေနတဲ့ေနရာ ... ဒါဟာ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးရဲ႕ အခ်က္အခ်ာေနရာ ...