ငါးေမြးျမဴေရးႏွင့္ စုိက္ပ်ိဳးေရးနည္းပညာ

ေန႔စဥ္အစားအေသာက္မ်ားျဖစ္တဲ့ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား သစ္သီးဝလံမ်ားဟာ ပုိးသက္ေဆးအမ်ိဳးမ်ိဳး ဓါတုေဗဒ ေဆးအမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ သံုးစြဲထုတ္လုပ္လ်က္ရွိၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စားသံုးသူမ်ား ေဘးအႏၱရာယ္မရွိေစပဲ လံုၿခံဳစိတ္ခ်စြာ စားသံုးႏိုင္ရန္ Organic သီးႏွံ႔မ်ားကုိလည္း စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္လ်က္ ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ယခုအခါမွာဆုိရင္ေတာ့ Organic သီးႏွံ႔မ်ားကုိ တစ္ပုိင္တစ္ႏုိင္မွ စီးပြားျဖစ္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္လာႏုိင္တာကုိလည္း ေတြ႔ရပါတယ္။ Aquaponics စုိက္ပ်ိဳးေရးစနစ္ဟာဆိုရင္ေတာ့ ငါးနဲ႔ ဟင္းသိးဟင္းရြက္ကုိ ေပါင္းစပ္ စုိက္ပ်ိဳးေမြးျမဴတဲ့ စနစ္တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္ေနရာမဆုိ စုိက္ပ်ိဳးႏုိင္ၿပီး စုိက္ပ်ိဳးရန္ ေျမေနရာအခက္အခဲ ရွိသူမ်ားပင္ တစ္ပုိင္တစ္ႏုိင္ စိုက္ပ်ိဳးႏုိင္တဲ့ နည္းစနစ္တစ္ခုပဲ ျဖစ္ပါတယ္။