က်ပ္သန္းေပါင္း ၅၀၀၀ အား အမ်ားျပည္သူကုိ ဇန္န၀ါရီလအတြင္း ေရာင္းခ်ေပးႏုိင္ရန္ MAEX ေမွ်ာ္လင့္

မၾကာခင္ ဖြင့္လွစ္ရန္ရွိေနသည့္ တညင္းကုန္း သစ္သီး၀လံ၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ႏွင့္ ပန္းမန္ အဆင့္ျမင့္လက္ကား ေစ်းတည္ေထာင္သူ Myanmar Agro Exchage-MAEX အမ်ားပုိင္ကုမၸဏီလီမိတက္ အေနႏွင့္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၅၀၀၀ (က်ပ္ ၅ ဘီလီယံ) ကုိ အမ်ားျပည္သူအား ဇန္န၀ါရီလအတြင္း ေရာင္းခ်ေပးသြားရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္ဟု သိရသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ထုိပမာဏအတုိင္း အမ်ားျပည္သူအား ရွယ္ယာေရာင္းခ်ရန္ MAEX အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီလီမိတက္ဘက္ က အဆင္သင့္ျဖစ္ေနၿပီး အစုိးရ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ကုိ ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနသည္ဟု MAEX အမ်ားပုိင္ကုမၸဏီလီမိတက္၏ BOD ဥကၠဌ ျဖစ္သူ ဦး၀င္းေအာင္က မဇၥ်ိမကုိ ေျပာသည္။
(သတင္းအျပည့္အစုံကုိ ႐ုပ္သံတြင္ ၾကည့္ပါ)