ေဘာလံုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို စပြန္ဆာေပးခဲ႔တဲ႔ ျမန္မာ

ျမန္မာႏိုင္ငံေဘာလံုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို ျမန္မာဘရူဝါရီကုမၸဏီက ငါးႏွစ္စာခ်ဳပ္နဲ႔ စပြန္ဆာေပးခဲ႔ ပါတယ္။ စာခ်ဳပ္ပါအခ်က္အလက္ေတြအရ တစ္ႏွစ္ကို ေငြေၾကးဘယ္ေလာက္   ေထာက္ပံ႔မွာလဲ။   ေဘာလံုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကေရာ ဘယ္လိုျပန္ၿပီးေဆာင္ရြက္ေပးရမွာလဲ စတာေတြကို သတင္းအယ္ဒီတာ ကိုရဲရင့္ေဌးကပဲ သတင္းရယူေပးထားပါတယ္။