ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ လူငယ္

၂၀၁၅ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲႀကီးကေတာ့ နီးလာပါၿပီ။ ဒီေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ ဘယ္လိုပံုစံနဲ႔ ေမွ်ာ္လင့္ႏုိင္မလဲ၊ ဘယ္ေလာက္ အေရးႀကီးေနၿပီလဲ။
အခုအစီအစဥ္မွာေတာ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာရိွတဲ့ လူငယ္ေတြကုိ ေမးျမန္းထားသလို ေလ့လာသူေတြ ကၽြမ္းက်င္သူေတြနဲ႔လည္း ေဆြးေႏြးထားပါတယ္။