ျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ အေမရိကန္သံရံုးက english microscholarship program မိတ္ဆက္

ျမန္မာႏိုင္ငံက ေက်ာင္းသားမ်ားကို အဂၤလိပ္စာတိုးတက္ေစရန္ english microscholarship program ကို ဇြန္လ ၂၆ရက္ေန႔က မိတ္ဆက္ခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါ ပရိုဂရမ္အတြက္ ျမစ္ႀကီးနား၊မႏၱေလး၊စစ္ကုိင္း၊ေက်ာက္ဆည္၊ ကိုပုန္း၊ျပည၊ပုသိမ္၊ေမာ္လၿမိဳင္နဲ႔ ဘားအံက ေက်ာင္းသားေပါင္း ၄၅၀ ကို ေရြးခ်ယ္သင္ၾကားေပးမွာျဖစ္ပါသည္။

ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္အတြက္ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေရး စရိတ္ကို အေမရိကန္ေဒၚလာ တစ္ႏွစ္ကို ၂ေသာင္း သတ္မွတ္ထားပါသည္။

(TV report By : Kyaw Linn Aye)