လယ္ထြန္စက္မ်ား

အိႏၵိယသံရံုး၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားသမဂၢ၏ အဓိက လုိအပ္ခ်က္ အျဖစ္ေဖာ္ျပေသာ လယ္ထြန္စက္ ၁၅ စီးႏွင့္ သီးႏွံအျမန္ရိတ္သိမ္းယာဥ္ ၁၅ စီးတို႔အား ပံ့ပိုးေပးရန္ စီစဥ္ခဲ့ျ...

Subscribe to လယ္ထြန္စက္မ်ား