ျပည္တြင္း

စက္တင္ဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာေစ်းႏႈန္းမွာ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ား၌ ေရာင္းေစ်း ၁၅၈၅ က်ပ္မွ ၁၆၁၈ က်ပ္အတြင္းရွိေနၿပီး ၀ယ္ေစ်း ၁၆၃၀ မွ ၁၆၄၀ က်ပ္ အၾကားရွိေနသည္။

Subscribe to ျပည္တြင္း