U Pe Than

6 days 5 hours ago
9,608 Hits

ေနျပည္ေတာ္(စက္တင္ဘာ ၁၂ရက္၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္)။ ။ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား၏ ဂုဏ္သိကၡာကို ေရွး႐ႈၿပီး ေနစရာအေဆာင္ စီစဥ္ေပးရန္ အမတ္တစ္ဦးက ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။

“မိဘမဲ့ ကေလးမ်ားလို စည္ပင္တည္းခိုေဆာင္မွာ အခန္းငွ...

Subscribe to U Pe Than