စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း

6 days 17 hours ago
2,596 Hits

လက္ရွိတြင္ ငပလီ၊ ပုဂံ၊ အင္းေလး စေသာေဒသမ်ားတြင္သာမက အခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ အလားအလာ ရွိေသာ ေဒသမ်ားတြင္ ဟိုတယ္အမ်ိဳးအစား၊ အမွတ္တံဆိပ္မ်ားကို တိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ေဆာင္ရြက္ရန္ လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း...

Subscribe to စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း