ဝါးစိမ်းတောင်ဒေသတွင် ဓာတ်သတ္တု စမ်းသပ်တူးဖော်မည့် စီမံကိန်း