ဝါးစိမ်းတောင်ဒေသတွင် ဓာတ်သတ္တု စမ်းသပ်တူးဖော်မည့် စီမံကိန်း

06 July 2019
တရုတ်နိုင်ငံ ယန်စီကုမ္ပဏီမှ ဝါးစိမ်းတောင်ဒေသတွင် ဓာတ်သတ္တု စမ်းသပ်တူးဖော်မည့် စီမံကိန်...