၂၀၁၈ခုနှစ် အောက်တိုဘာမှ ဒီဇင်ဘာလကုန်အထိ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၆၃ခုကိုခွင့်ပြ...