မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာ ဖြစ်ပွားလျက်ရှိသော ပြည်တွင်းစစ်နှင့် လက်နက်ကိုင...