ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းဖြစ်လာမယ့် သက်တမ်းနု အရိုးစုတစ်ခု တွေ့ရှိ