ဧရာဝတီတိုင်း စိုက်ပျိုးမွေးမြူးရေး၊ သယံဇာတနှင့် ပတ်ဝန်ကျင်ထိန်းသိမ်းရေး ဝန်ကြီးဦးတင်အောင်ဝင်း