Samsung

5 months 2 weeks ago
1 Hit

ေတာင္ကိုရီးယားကုမၸဏီႀကီးအတြက္ အက်ဳိးအျမတ္ ေဒၚလာဘီလီယံနဲ႔ခ်ီ ထိခိုက္နစ္နာေစခဲ့သလို ယင္းရဲ႕ ပံုရိပ္အေပၚမွာလည္း ဆုိးဆိုးရြားရြား က်ဆင္းေစခဲ့ပါတယ္။

Subscribe to Samsung