Friend Zone

2 weeks 4 days ago
6,387 Hits

လူအမ်ားစုရဲ႕ယူဆခ်က္အရေတာ့ Friend Zone ဆိုတာ တကြၽန္းပို႕ဒဏ္လိုပဲ ထြက္လမ္း၊ လြတ္လမ္းမရွိပါဘူးတဲ့။ ဒါဟာ လုံးဝၾကီးေတာ့ မမွန္ပါဘူး။

Subscribe to Friend Zone