ႏုိင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္

1 month 2 weeks ago
3,656 Hits

လႊတ္ေတာ္တြင္လည္း ဘတ္ဂ်က္ ျပန္လည္ေရးဆြဲေနရသည္ျဖစ္၍ မတက္ေရာက္ႏိုင္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ထိုသို႔ မတက္ ေရာက္ေသာ္လည္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၊ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္တို႔ႏွင့္ ေႏြးေထြးသည့္ ဆက္ဆံေရး ရွိေနသည္ဟု...

Subscribe to ႏုိင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္