ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္

6 months 1 week ago
1 Hit

" ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္ရွင္သန္ခိုင္မာမႈ မရွိရင္ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အလွမ္းေ၀း ေနမွာျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္တြင္း ၿငိမ္ခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ရဲ႕အဓိကလိုအပ္ခ်က္မွာ တိုင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္း...

Subscribe to ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္