ႏိုင္ငံတကာသံတမန္

12 months 3 days ago
27,074 Hits

ယေန႔ထုတ္ျပန္သည့္ အတိုင္ပင္ခံရံုးထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္  အခ်က္၁၁ခ်က္ပါ၀င္ၿပီး  ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သို႔ ေရာက္ရွိေနသူမ်ားကို ျပန္လည္လက္ခံရန္အတြက္ စိစစ္ေရး အဖြဲ႔ အျမန္ဆံုးဖြဲ႔စည္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပါရွိသည္။

Subscribe to ႏိုင္ငံတကာသံတမန္