ႀကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ

ႀကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအေပၚ ျပည္သူမ်ား စိတ္ပါဝင္စားမႈ အားနည္းေနသည္ဟု ေဝဖန္မႈမ်ားရွိေနေပမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲေန႔တြင္ ျပည္သူမ်ား လာေရာက္မဲေပးခ့ဲသည္ကို   ေတြ႔ျမင္ခ့ဲသည္။

Subscribe to ႀကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ