ၿမိတ္ငါးေသတၱာစက္ရံု

2 weeks 2 days ago
8,171 Hits

ၿမိတ္ငါးေသတၱာစက္ရံုမွ ထုတ္လုပ္သည္႔ ငါးအမ်ိဳးအစားမ်ားမွာ ပလာတူး၊ ငါးခ်ဥ္ေပါင္းႏွင္႔ ေဘာင္းေက်းငါး တို႔ ျဖစ္ၿပီး A1 ၊ Ready ငါးေသတၱာမ်ား ျဖစ္သည္။

Subscribe to ၿမိတ္ငါးေသတၱာစက္ရံု