ၿမိတ္ကြ်န္းစုေဒသ

“ဂဏန္းေပ်ာ့ ေစ်းကြက္က ထိန္းခ်ဳပ္လို႔ မရဘူး ျဖစ္ေနၿပီ၊ အဓိကေတာ႔ ေဒသခံေတြက ေစ်းပိုေပးေနတဲ႔ အ၀ယ္ဒိုင္ေတြ ဆီကိုပဲ အားကိုးၿပီး ေရာင္းေနၾကေတာ႔ ဒီဖက္က ေမြးျမဴေရးကန္ေတြကို သိပ္မလာၾကေတာ႔ ကုန္ေခ်ာ လုပ္ငန္းရ...

Subscribe to ၿမိတ္ကြ်န္းစုေဒသ