ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ

NLD ပါတီ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမဲဆြယ္ခဲ့ရာတြင္ ဝန္းရံအင္အား ၁ဝဝ နီးပါးျဖင့္ မဲဆြယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမဲဆြယ္စည္း႐ုံးရာတြင္ ဝန္းရံအင္အား အနည္းအက်ဥ္းသာပါ၀င္ခဲ့ သည္။

Subscribe to ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ