၂၀၁၇ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ

1 year 4 months ago
6,493 Hits

ေနျပည္ေတာ္(ေမလ ၁၆ရက္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္)။ ။ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၉၄ဦးအနက္ ၂ဦးမွာ ေရြးေကာက္ပြဲအသံုးစရိတ္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ထံ သတ္မွ...

Subscribe to ၂၀၁၇ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ