၀ႆန္႐ုပ္ရွင္ပဲြေတာ္

၀ႆန္႐ုပ္ရွင္ပြဲေတာ္ကို ယခင္ႏွစ္မ်ားတြင္ ႏုိင္ငံတကာမွအကူအညီယူကာ ျပသခဲ႔ၿပီး ယခုနွစ္တြင္ ကိုယ္ပိုင္ ရန္ပုံေငြျဖင့္ ျပသေနျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ရန္ပုံေငြရရွိႏုိင္ရန္အတြက္ ၀င္ေၾကးအျဖစ္ ၅၀၀ က်ပ္...

Subscribe to ၀ႆန္႐ုပ္ရွင္ပဲြေတာ္