၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္လြင္

8 months 2 weeks ago
2,089 Hits

ႏိုင္ငံေရးအေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ပါတီ တိုင္းတာ၀န္ခံမွ တစ္ဆင့္ ႏႈတ္ထြက္ခိုင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယမန္ေန႔ ဇန္န၀ါရီ ၁၀ ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းက ႏႈတ္ထြက္စာတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဦးေက်...

Subscribe to ၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္လြင္