ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး

3 years 4 months ago
13,284 Hits

ယခုုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလေႏွာင္း သို႔မဟုတ္ ႏိုဝင္ဘာ လဆန္းတြင္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေပေတာ့မည္။ ျပည္သူအမ်ားက ၂၀၁၀ ျပည့္ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲထက္ ပိုၿပီးစိတ္ဝင္စားမႈရွိသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲလည္းျဖစ္၊ ျ...

Subscribe to ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး