ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေျခအေန

1 year 9 months ago
9,303 Hits

ကၽြန္မတို႔ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အားလံုးေပါ့ေနာ္ အားလံုးပါဝင္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ဆုိတာကေတာ့ ျပည္သူေတြလည္း ေတာက္ေလွ်ာက္ေအာ္ခဲ့ၾကတယ္ မီဒီယာေတြေရာပဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မွာ ပါဝင္ေနတဲ့သူေတြေရာပဲေပါ...

Subscribe to ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေျခအေန