ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္

2 weeks 5 days ago
14,613 Hits

SME သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ညီညြတ္ေသာ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္း၊ လုပ္သားအေျချပဳလုပ္ငန္း၊ လက္လီေရာင္း ၀ယ္ေရးလုပ္ငန္း၊ လကၠားေရာင္း၀ယ္ေရးလုပ္ငန္း၊ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း စေသာလုပ္ငန္းမ်ားမွာ ေခ်းေငြရယူႏိုင္ မည္ျ...

Subscribe to ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္