ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးအသင္း

2 weeks 6 days ago
10,924 Hits

ေျခစစ္ပြဲပထမအဆင့္ကို အုပ္စု ေလးစုခြဲကာ က်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး အုပ္စုထိပ္ဆံုးႏွစ္သင္းစီႏွင့္ အေကာင္းဆံုး တတိယရသည့္ ႏွစ္သင္း၊ စုစုေပါင္း ၁၀ သင္းမွာ ဒုတိယအဆင့္သို႔ တက္လွမ္းခြင့္ရရွိမည္ ျဖစ္သည္။

Subscribe to ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးအသင္း