ျဖဴးၿမိဳ႕နယ္

ကေလး၂ ဦးခိုက္ရန္ ျဖစ္ပြားမႈအေပၚ ေက်ာင္းရိွ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားက ဖံုးဖိထားသည့္အတြက္ သတိေပး ေျပာခဲ့ရေသးသည္ဟု ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴး ေဒၚေအးေအးဝင္းက ေျပာသည္။

Subscribe to ျဖဴးၿမိဳ႕နယ္