ျပင္ဦးလြင္ ရုကၡေဗဒ ဥယ်ာဥ္

7 months 3 weeks ago
9,159 Hits

ကမာၻ႕ေျမပံုႀကီးအေပၚမွာ ေတြ႕ရွိရတဲ့နိုင္ငံေတြအလိုက္ လိပ္ျပာေတြကို အမ်ိဳးအစားခြဲၿပီး ျပသထားတာ ဟာ ဘယ္လိပ္ျပာေတြက ဘယ္နိုင္ငံ ဘယ္ေဒသကေတြ႕ရွိတယ္ဆိုတာကြင္းကြင္းကြက္ကြက္ ရွင္းရွင္း လင္းလင္းမွတ္သားရပါတယ္...

Subscribe to ျပင္ဦးလြင္ ရုကၡေဗဒ ဥယ်ာဥ္