ေလျဖတ္ျခင္း

2 months 1 week ago
15,898 Hits

ေလျဖတ္မယ္႔ ေရွ႔ေျပးလကၡဏာေတြ ၾကဳံရရင္၊ ေလျဖတ္မယ္ထင္ရတဲ့ ၾကဳံေနၾကမဟုတ္တဲ႔ ကိစၥၾကဳံရင္ ေဆး၀ါးကုသမွဳ ခံယူဖုိ႔ အေရးၾကီးပါတယ္။

Subscribe to ေလျဖတ္ျခင္း