ေရွာက္ပင္စုိက္ပ်ဳိးေရး

10 months 2 weeks ago
10,800 Hits

ေရကုိမတ္လမွဇြန္လအတြင္း အပတ္စဥ္ေရသြင္းေပးရမွာျဖစ္ျပီး ႏုိ၀င္ဘာလမွေဖဖ၀ါရီလအထိ ေရကို ႏွစ္ပတ္တႀကိမ္သြင္းေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Subscribe to ေရွာက္ပင္စုိက္ပ်ဳိးေရး