ေရြးေကာက္ပြဲ

1 month 5 days ago
789 Hits

ယေန႔ ပထမေန႔ ညီလာခံတြင္ တက္ေရာက္လာေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ႏုိင္ငံေရး စာတမ္းမ်ား တင္ျပၿပီး ယင္းစာတမ္းအေပၚ ညီလာခံ တက္ေရာက္လာေသာ အစုအဖြဲ႔မ်ား ခြဲ၍ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္ဟု သူက ဆက္ေျပာသည္။

Subscribe to ေရြးေကာက္ပြဲ