ေရြးေကာက္ပြဲ

4 days 5 hours ago
990 Hits

၂၀၁၀ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူ၏ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းနီးပါး၊ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ တြင္ ၆၉ ရာခိုင္ႏူန္းႏွင့္ ၂၀၁၇ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၃၅ ရာခိုင္ႏူန္းေအာက္အထိ ေရြးေကာက္ပြဲအေပၚ စိတ္၀င္စားမႈ တျ...

Subscribe to ေရြးေကာက္ပြဲ