ေဒၚေစာျမရာဇာလင္း

8 months 4 weeks ago
960 Hits

“ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲကေတာ့ က်င္းပခြင့္မရပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ေတြ႔ဆုံပြဲေတြ ျပဳလုပ္သြားၿပီး ပင္လုံအေပၚ ရခုိင္လူထုဆီကေန သေဘာထားမွတ္ခ်က္မ်ားကုိ ေကာက္ယူသြားမွာပါ။

Subscribe to ေဒၚေစာျမရာဇာလင္း