ေဒၚလဲ့လဲ့ေမာ္

1 year 4 months ago
23,747 Hits

ေရငန္ငါး၊ ပုဇြန္ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းအေနျဖင့္ ျမိတ္ခရိုင္ ကၽြန္းစုျမိဳ႕နယ္အတြင္း၌ ျပည့္ျဖိဳးထြန္းကုမၸဏီမွ ပုဇြန္ကန္တစ္ကန္ ၁ ဒသမ ၅ ဧကအက်ယ္ရိွ ကန္ေပါင္း ၂၄ ကန္ ေမြးျမဴလ်က္ရိွျပီး ၊ ကန္ ၁၀၀ ေမြးျမဴရန္ လ...

Subscribe to ေဒၚလဲ့လဲ့ေမာ္