ေဒၚနီလာေက်ာ္

၄င္းဓာတ္အားလိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ရွိၿမိဳ႕မ်ားမွ ဓာတ္အားရယူသံုးစြဲမည္ဆုိပါကလည္း ဓာတ္အားတစ္၀က္ခန္႔မွာ ရန္ကုန္အတြက္ သံုးစြဲႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းကေျပာသည္။

Subscribe to ေဒၚနီလာေက်ာ္