ေဒၚဂ်ာဆိုင္းေခါန္

1 year 6 months ago
16,749 Hits

အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕အေျခအေနကေတာ့ ကၽြန္မတို႔အားလံုကလည္း အိမ္ေထာင္ရွင္မေတြဆုိေတာ့ ကၽြန္မတို႔အိမ္ေထာင္မွကေတာ့ အမ်ိဳးသမီးေတြကေတာ့ အေရးႀကီးဆံုးပဲေလ။

Subscribe to ေဒၚဂ်ာဆိုင္းေခါန္