ေဒါက္တာေအးေမာင္

18 hours 2 min ago
5,529 Hits

လက္ရိွတြင္ ေဒါက္တာေအးေမာင္က ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီဥကၠ႒ ရာထူးမွ ႏႈတ္ထြက္ထားျပီး ANP ပါတီမွ ႏႈတ္ထြက္ျခင္းအား ဆိုင္းငံ့ထားသည္။

Subscribe to ေဒါက္တာေအးေမာင္