ေဒါက္တာရဲလြင္

3 months 6 hours ago
1 Hit

ျဖဳတ္သိမ္းခဲ႔သည့္ 80 watt LED မီးလံုးေတြကို လမ္းမီးမရေသးသည့္ ေန႐ာမ်ားတြင္ တပ္ဆင္ေပးသြားမည္ျဖစ္ဟုလည္း ေဒါက္တာရဲလြင္ကဆိုသည္။

Subscribe to ေဒါက္တာရဲလြင္